Деректерді жүктеу...
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕЛЕР МЕН КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ,
ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫНА МЕМЛЕКЕТ ҚАТЫСАТЫН ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТІЗІЛІМІ
Объектті қарау
Деректерді жүктеу...
Сәйкестендіргіш
БСН
СТН
ҚҰЖЖ
Атауы (орыс тіл.)
Негізгі көрсеткіштер
Деректерді жүктеу...
Показатели200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Среднегодовая численность работников0,0010,0010,0010,0012,0012,0012,0012,00
Уставный капитал, тыс.тг0,000,000,000,000,00
Собственный капитал, тыс.тг0,0049 828,3046 364,2043 099,1039 395,5038 853,10
Краткосрочные активы, тыс.тг0,00259,00476,10834,50787,80359,10
Долгосрочные активы, тыс.тг0,0049 569,3045 888,1042 264,6038 607,7037 542,10
Основные средства, тыс.тг0,0049 569,3045 888,1042 264,6038 607,7037 542,10
Итого активы, тыс.тг0,0049 828,3046 364,2043 099,1039 395,5037 901,20
Краткосрочные обязательства, тыс.тг0,000,000,000,000,000,00
Долгосрочные обязательства, тыс.тг0,000,000,000,000,000,00
Итого обязательства, тыс.тг0,000,000,000,000,000,00
Доходы, тыс.тг0,005 627,6013 417,1016 297,1018 934,5017 969,00
Расходы, тыс.тг0,005 627,6013 417,1016 297,1018 934,500,00
Расходы по подоходному налогу, тыс.тг
Прибыль, убыток, тыс.тг0,000,000,000,000,000,00
Дивиденды, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Поступление и выбытие денежных средств, тыс.тг0,00
Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета, тыс.тг0,00
Внешние заимствования за пределами РК, остаток долга, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,00
Внутренние заимствования, остаток долга, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,00
Штатная численность работников, в том числе:10,0010,0010,0012,0012,0012,0012,0012,00
Административный персонал10,0010,0010,0012,0012,0012,0012,0012,00
Производственный персонал0,000,000,000,000,000,000,000,00
Вспомогательный персонал0,000,000,000,000,000,000,000,00
Инвестиции (приобретение НМА и основных средств), тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,00
Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг, тыс.тг0,000,000,00
Общая площадь занимаемая административным персоналом, кв.м0,000,000,000,00
Общее количество служебных автомобилей для административного персонала, к-во0,000,000,000,00
Фонд оплаты труда по Организации, тыс.тг249 704,26584 194,96799 673,96919 975,001 020 602,0014 285,0018 068,0017 099,00
Фонд оплаты труда административного персонала87,60278,300,000,000,000,000,000,00
Премирование по результатам работы адинистративного персонала, тыс.тг986,402 518,500,003 390,200,000,000,000,00
Фонд оплаты труда основного производства0,000,009 482,300,0012 102,000,000,000,00
Премирование по результатам работы основного производства, тыс.тг0,000,003 053,300,004 730,400,000,000,00
Фонд оплаты труда вспомогательного производства0,000,000,000,000,0014 285,0018 068,0017 099,00
Премирование по результатам работы вспомогательного производства, тыс.тг0,000,000,000,000,00976,501 267,008 296,00
Расходы на содержание Совета директоров, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,00
Аудиторские расходы, тыс.тг0,000,000,000,000,00457,00483,001 254,00
Командировочные расходы, тыс.тг19,7010,50122,3066,3072,00380,00153,00294,00
Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала0,000,000,000,00
Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год, тыс.тг0,000,000,000,00
Сведения о размещении временно свободных денег, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,00
Мем.активтердің жиынтық тізілімі
OFFLINE ОТЧЕТЫ
Online есептер
Деректерді жүктеу...
14-Мемлекет қатысатын АҚ және ЖШС мемлекеттік кәсіпорындары үшін даму жоспары және оны орындау бойынша есеп (05.09.2019ж. бастап) (3)14-Мемлекеттік кәсіпорындардың, АҚ және ЖШС Даму жоспарларын іске асыру мониторингі (05.09.2019ж. бастап) (0)665 - қаржы емес ұйымдарға арналған, қаржылық есептілік (2020.01.01 бастап) (0)ХҚЕС - қаржы ұйымдар үшін (2020.01.01 бастап) (0)189 - тоқсан сайынғы, қаржы және қаржы емес ұйымдарға арналған, қаржылық есептілік (2020.01.01 бастап) (0)189 - атқарушы орган мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері (2020.01.01 бастап) (0)Корпоративные события и иная информация (с 01.01.2023) (0)Үлестес тұлғалар (14.07.2020 бастап) (0)468 - для государственных учреждений (с 17.01.2022) (0)Активтерді түгендеу, с.і. үй-жайларды және автокөліктерді (2021.17.04 бастап) (3)20 - План развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)20 - Мониторинг реализации планов развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)20 - Отчет по исполнению плана развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)210 - Заимствования и график погашения (с 01.12.2021) / ранее: шаблон "149 - Заимствования..." (0)193 - Отчет по управлению государственным имуществом (с 01.12.2021) (0)28 - План мероприятий основной организации (с 16.04.2022) (0)28 - План мероприятий дочерней организации (с 16.04.2022) (0)28 - Отчет по исполнению плана мероприятий основной организации (с 16.04.2022) (0)28 - Отчет по исполнению плана мероприятий дочерней организации (с 16.04.2022) (0)28 - План развития для национальных холдингов и национальных компаний (с 16.04.2022) (0)28 - Мониторинг реализации планов развития нац. холдингов и нац. компаний (с 16.04.2022) (0)28 - Мониторинг реализации плана мероприятий основной организации (с 16.04.2022) (0)28 - Отчет по исполнению планов развития нац. холдингов и нац. компаний (с 16.04.2022) (0)960 - Размещение временно свободных денег (с 01.07.2023) (0)130 - Отчет арендатора / доверительного управляющего / частного партнера (с 01.06.2024) (0)
Online есептер (Мұрағат)
Generated in 529ms