Деректерді жүктеу...
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕЛЕР МЕН КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ,
ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫНА МЕМЛЕКЕТ ҚАТЫСАТЫН ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТІЗІЛІМІ
Объектті қарау
Деректерді жүктеу...
Сәйкестендіргіш
БСН
СТН
ҚҰЖЖ
Атауы (орыс тіл.)
Негізгі көрсеткіштер
Деректерді жүктеу...
Показатели200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Среднегодовая численность работников60,0045,0038,0047,0049,0049,0048,0044,00
Уставный капитал, тыс.тг147 121,007 300 247,002 300 247,002 300 247,002 300 247,002 300 247,002 300 247,002 300 247,002 300 247,00
Собственный капитал, тыс.тг60 769,002 410 075,002 369 253,002 369 260,002 472 619,002 981 755,002 716 788,002 970 158,003 548 544,00
Краткосрочные активы, тыс.тг403 374,00628 826,006 589 568,001 141 987,005 542 148,002 276 670,001 087 584,003 340 099,003 654 339,00
Долгосрочные активы, тыс.тг10 317,002 924 360,003 426 197,003 300 707,003 182 043,003 066 289,002 940 068,002 821 179,002 693 596,00
Основные средства, тыс.тг10 317,002 087 876,003 423 027,003 298 225,003 178 784,003 059 973,002 934 436,002 816 908,002 690 963,00
Итого активы, тыс.тг413 691,003 553 186,0010 015 765,004 442 694,008 724 191,005 342 959,004 027 652,006 161 278,006 347 935,00
Краткосрочные обязательства, тыс.тг387 698,00127 435,005 970 566,00654 448,004 905 628,001 065 633,00782 996,002 647 364,002 271 059,00
Долгосрочные обязательства, тыс.тг-34 776,001 015 676,001 675 946,001 418 986,001 345 944,001 295 571,00527 868,00543 756,00528 332,00
Итого обязательства, тыс.тг352 922,001 143 111,007 646 512,002 073 434,006 251 572,002 361 204,001 310 864,003 191 120,002 799 391,00
Доходы, тыс.тг70 608,00428 240,00786 151,00675 114,001 054 935,002 043 976,001 626 434,005 832 950,008 861 170,00
Расходы, тыс.тг134 010,00220 032,00696 451,00742 085,00835 629,001 397 082,001 953 026,005 415 045,008 136 976,00
Расходы по подоходному налогу, тыс.тг-29 707,0012 028,00130 522,00-66 978,00115 947,00137 758,00-61 477,0089 505,00145 711,00
Прибыль, убыток, тыс.тг-33 695,00196 180,00-40 822,007,00103 359,00509 136,00-264 775,00329 740,00578 386,00
Дивиденды, тыс.тг0,000,000,00
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости, тыс.тг0,000,00
Приобретение основных средств и НМА1 840 524,005 423,003 300 707,003 182 043,003 066 289,002 940 068,002 821 179,002 693 596,00
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности, тыс.тг-369 783,005 878 634,00-4 912 626,002 094 582,00-989 983,00-119 947,00924 913,00-712 145,00
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности, тыс.тг312 602,00-5 423,000,00-7 277,00-5 595,00-4 800,00-8 931,00-150,00
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности, тыс.тг0,00-117 942,002 369 260,002 472 619,002 981 755,002 716 788,002 970 158,003 548 544,00
Получение займов, тыс.тг0,000,000,00
Погашение займов, тыс. тг0,000,00
Размещение денежных вкладов, тыс.тг
Выплаты по оплате труда, тыс.тг79 618,0081 832,00
Мем.активтердің жиынтық тізілімі
OFFLINE ОТЧЕТЫ
Online есептер
Деректерді жүктеу...
14-Мемлекет қатысатын АҚ және ЖШС мемлекеттік кәсіпорындары үшін даму жоспары және оны орындау бойынша есеп (05.09.2019ж. бастап) (0)14-Мемлекеттік кәсіпорындардың, АҚ және ЖШС Даму жоспарларын іске асыру мониторингі (05.09.2019ж. бастап) (0)665 - қаржы емес ұйымдарға арналған, қаржылық есептілік (2020.01.01 бастап) (0)ХҚЕС - қаржы ұйымдар үшін (2020.01.01 бастап) (0)189 - тоқсан сайынғы, қаржы және қаржы емес ұйымдарға арналған, қаржылық есептілік (2020.01.01 бастап) (0)189 - атқарушы орган мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері (2020.01.01 бастап) (0)Корпоративные события и иная информация (с 01.01.2023) (0)Үлестес тұлғалар (14.07.2020 бастап) (0)468 - для государственных учреждений (с 17.01.2022) (0)Активтерді түгендеу, с.і. үй-жайларды және автокөліктерді (2021.17.04 бастап) (0)20 - План развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)20 - Мониторинг реализации планов развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)20 - Отчет по исполнению плана развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)210 - Заимствования и график погашения (с 01.12.2021) / ранее: шаблон "149 - Заимствования..." (0)193 - Отчет по управлению государственным имуществом (с 01.12.2021) (0)28 - План мероприятий основной организации (с 16.04.2022) (0)28 - План мероприятий дочерней организации (с 16.04.2022) (0)28 - Отчет по исполнению плана мероприятий основной организации (с 16.04.2022) (0)28 - Отчет по исполнению плана мероприятий дочерней организации (с 16.04.2022) (0)28 - План развития для национальных холдингов и национальных компаний (с 16.04.2022) (0)28 - Мониторинг реализации планов развития нац. холдингов и нац. компаний (с 16.04.2022) (0)28 - Мониторинг реализации плана мероприятий основной организации (с 16.04.2022) (0)28 - Отчет по исполнению планов развития нац. холдингов и нац. компаний (с 16.04.2022) (0)960 - Размещение временно свободных денег (с 01.07.2023) (0)
Generated in 1758ms