Деректерді жүктеу...
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕЛЕР МЕН КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ,
ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫНА МЕМЛЕКЕТ ҚАТЫСАТЫН ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТІЗІЛІМІ
Объектті қарау
Деректерді жүктеу...
Сәйкестендіргіш
БСН
СТН
ҚҰЖЖ
Атауы (орыс тіл.)
Негізгі көрсеткіштер
Деректерді жүктеу...
Показатели200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Среднегодовая численность работников0,000,007,006,006,008,008,008,008,008,008,00
Уставный капитал, тыс.тг0,002 345,002 345,002 345,002 345,002 345,002 345,002 345,002 345,002 345,00
Собственный капитал, тыс.тг0,000,002 345,002 345,002 345,002 345,002 345,002 345,002 345,002 345,002 345,00
Краткосрочные активы, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Долгосрочные активы, тыс.тг0,000,002 345,002 345,002 345,002 345,002 345,002 345,002 345,002 345,002 345,00
Основные средства, тыс.тг0,000,002 345,002 345,002 345,002 345,002 345,002 345,002 345,002 345,002 345,00
Итого активы, тыс.тг0,000,002 345,002 345,002 345,002 345,002 345,002 345,002 345,002 345,002 345,00
Краткосрочные обязательства, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Долгосрочные обязательства, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Итого обязательства, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Доходы, тыс.тг0,000,0016 256,0017 234,0014 640,0017 650,0016 306,0024 000,0023 984,0024 000,0012 840,00
Расходы, тыс.тг0,000,0016 256,0017 234,0014 640,0017 650,0016 306,0024 000,0023 984,0024 000,0012 840,00
Расходы по подоходному налогу, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Прибыль, убыток, тыс.тг0,000,002 345,002 345,002 345,002 345,002 345,002 345,002 345,002 345,002 345,00
Дивиденды, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Поступление и выбытие денежных средств, тыс.тг
Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета, тыс.тг
Внешние заимствования за пределами РК, остаток долга, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Внутренние заимствования, остаток долга, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Штатная численность работников, в том числе:7,008,009,008,008,008,008,008,008,00
Административный персонал7,008,001,000,000,000,000,008,008,00
Производственный персонал0,000,008,008,008,008,008,000,000,00
Вспомогательный персонал0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Инвестиции (приобретение НМА и основных средств), тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг, тыс.тг0,000,00
Общая площадь занимаемая административным персоналом, кв.м0,0062,900,00
Общее количество служебных автомобилей для административного персонала, к-во0,000,000,00
Фонд оплаты труда по Организации, тыс.тг396 261,66426 011,66423 859,33512 325,00508 530,00584 514,33608 549,338 671,0010 012,40
Фонд оплаты труда административного персонала345,00345,000,000,000,000,000,008 671,0010 012,40
Премирование по результатам работы адинистративного персонала, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Фонд оплаты труда основного производства0,000,005 026,006 075,006 030,006 931,007 216,000,000,00
Премирование по результатам работы основного производства, тыс.тг0,000,00272,00202,000,000,000,000,000,00
Фонд оплаты труда вспомогательного производства0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Премирование по результатам работы вспомогательного производства, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Расходы на содержание Совета директоров, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Аудиторские расходы, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,003 432,004 403,70
Командировочные расходы, тыс.тг76,0082,00158,00150,000,000,000,000,000,00
Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала0,000,000,00
Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год, тыс.тг0,000,000,00
Сведения о размещении временно свободных денег, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Мем.активтердің жиынтық тізілімі
OFFLINE ОТЧЕТЫ
Online есептер
Деректерді жүктеу...
14-Мемлекет қатысатын АҚ және ЖШС мемлекеттік кәсіпорындары үшін даму жоспары және оны орындау бойынша есеп (05.09.2019ж. бастап) (3)14-Мемлекеттік кәсіпорындардың, АҚ және ЖШС Даму жоспарларын іске асыру мониторингі (05.09.2019ж. бастап) (0)665 - қаржы емес ұйымдарға арналған, қаржылық есептілік (2020.01.01 бастап) (4)ХҚЕС - қаржы ұйымдар үшін (2020.01.01 бастап) (0)189 - тоқсан сайынғы, қаржы және қаржы емес ұйымдарға арналған, қаржылық есептілік (2020.01.01 бастап) (0)189 - атқарушы орган мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері (2020.01.01 бастап) (0)Корпоративные события и иная информация (с 01.01.2023) (0)Үлестес тұлғалар (14.07.2020 бастап) (0)468 - для государственных учреждений (с 17.01.2022) (0)Активтерді түгендеу, с.і. үй-жайларды және автокөліктерді (2021.17.04 бастап) (2)20 - План развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)20 - Мониторинг реализации планов развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)20 - Отчет по исполнению плана развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)210 - Заимствования и график погашения (с 01.12.2021) / ранее: шаблон "149 - Заимствования..." (0)193 - Отчет по управлению государственным имуществом (с 01.12.2021) (0)28 - План мероприятий основной организации (с 16.04.2022) (0)28 - План мероприятий дочерней организации (с 16.04.2022) (0)28 - Отчет по исполнению плана мероприятий основной организации (с 16.04.2022) (0)28 - Отчет по исполнению плана мероприятий дочерней организации (с 16.04.2022) (0)28 - План развития для национальных холдингов и национальных компаний (с 16.04.2022) (0)28 - Мониторинг реализации планов развития нац. холдингов и нац. компаний (с 16.04.2022) (0)28 - Мониторинг реализации плана мероприятий основной организации (с 16.04.2022) (0)28 - Отчет по исполнению планов развития нац. холдингов и нац. компаний (с 16.04.2022) (0)960 - Размещение временно свободных денег (с 01.07.2023) (0)
Generated in 575ms