Деректерді жүктеу...
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕЛЕР МЕН КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ,
ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫНА МЕМЛЕКЕТ ҚАТЫСАТЫН ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТІЗІЛІМІ
Объектті қарау
Деректерді жүктеу...
Сәйкестендіргіш
БСН
СТН
ҚҰЖЖ
Атауы (орыс тіл.)
Негізгі көрсеткіштер
Деректерді жүктеу...
Показатели200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Среднегодовая численность работников9,009,009,008,008,007,00
Уставный капитал, тыс.тг0,004 000,003 828,003 363,60698,43365,433 193,20
Собственный капитал, тыс.тг0,002 791,003 828,003 363,60701,58447,763 193,35
Краткосрочные активы, тыс.тг0,003 242,0028,00167,403,1582,300,15
Долгосрочные активы, тыс.тг0,000,004 133,303 196,202 390,183 515,433 193,20
Основные средства, тыс.тг0,000,004 133,303 147,202 346,083 515,433 193,20
Итого активы, тыс.тг0,003 242,004 161,303 363,602 393,333 597,733 193,35
Краткосрочные обязательства, тыс.тг0,00451,00333,300,001 694,903 150,000,00
Долгосрочные обязательства, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,00
Итого обязательства, тыс.тг0,00451,00333,300,001 694,903 150,000,00
Доходы, тыс.тг0,00573,0017 138,0021 349,9014 901,409 048,5017 165,10
Расходы, тыс.тг0,00427,0017 251,8021 223,0014 898,258 966,1717 164,95
Расходы по подоходному налогу, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,00
Прибыль, убыток, тыс.тг0,00146,00-113,80126,903,1582,330,15
Дивиденды, тыс.тг0,000,000,000,000,000,00
Поступление и выбытие денежных средств, тыс.тг
Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета, тыс.тг
Внешние заимствования за пределами РК, остаток долга, тыс.тг
Внутренние заимствования, остаток долга, тыс.тг
Штатная численность работников, в том числе:
Административный персонал
Производственный персонал
Вспомогательный персонал
Инвестиции (приобретение НМА и основных средств), тыс.тг
Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг, тыс.тг
Общая площадь занимаемая административным персоналом, кв.м
Общее количество служебных автомобилей для административного персонала, к-во
Фонд оплаты труда по Организации, тыс.тг
Фонд оплаты труда административного персонала
Премирование по результатам работы адинистративного персонала, тыс.тг
Фонд оплаты труда основного производства
Премирование по результатам работы основного производства, тыс.тг
Фонд оплаты труда вспомогательного производства
Премирование по результатам работы вспомогательного производства, тыс.тг
Расходы на содержание Совета директоров, тыс.тг
Аудиторские расходы, тыс.тг
Командировочные расходы, тыс.тг
Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала
Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год, тыс.тг
Сведения о размещении временно свободных денег, тыс.тг
Мем.активтердің жиынтық тізілімі
OFFLINE ОТЧЕТЫ
Online есептер
Деректерді жүктеу...
14-Мемлекет қатысатын АҚ және ЖШС мемлекеттік кәсіпорындары үшін даму жоспары және оны орындау бойынша есеп (05.09.2019ж. бастап) (0)14-Мемлекеттік кәсіпорындардың, АҚ және ЖШС Даму жоспарларын іске асыру мониторингі (05.09.2019ж. бастап) (0)665 - қаржы емес ұйымдарға арналған, қаржылық есептілік (2020.01.01 бастап) (2)ХҚЕС - қаржы ұйымдар үшін (2020.01.01 бастап) (0)189 - тоқсан сайынғы, қаржы және қаржы емес ұйымдарға арналған, қаржылық есептілік (2020.01.01 бастап) (0)189 - атқарушы орган мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері (2020.01.01 бастап) (0)Корпоративные события и иная информация (с 01.01.2023) (0)Үлестес тұлғалар (14.07.2020 бастап) (0)468 - для государственных учреждений (с 17.01.2022) (0)Активтерді түгендеу, с.і. үй-жайларды және автокөліктерді (2021.17.04 бастап) (0)20 - План развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)20 - Мониторинг реализации планов развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)20 - Отчет по исполнению плана развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)210 - Заимствования и график погашения (с 01.12.2021) / ранее: шаблон "149 - Заимствования..." (0)193 - Отчет по управлению государственным имуществом (с 01.12.2021) (0)28 - План мероприятий основной организации (с 16.04.2022) (0)28 - План мероприятий дочерней организации (с 16.04.2022) (0)28 - Отчет по исполнению плана мероприятий основной организации (с 16.04.2022) (0)28 - Отчет по исполнению плана мероприятий дочерней организации (с 16.04.2022) (0)28 - План развития для национальных холдингов и национальных компаний (с 16.04.2022) (0)28 - Мониторинг реализации планов развития нац. холдингов и нац. компаний (с 16.04.2022) (0)28 - Мониторинг реализации плана мероприятий основной организации (с 16.04.2022) (0)28 - Отчет по исполнению планов развития нац. холдингов и нац. компаний (с 16.04.2022) (0)960 - Размещение временно свободных денег (с 01.07.2023) (0)130 - Отчет арендатора / доверительного управляющего / частного партнера (с 01.06.2024) (0)Акт проверки (с 01.07.2024) (0)
Online есептер (Мұрағат)
Generated in 375ms