Деректерді жүктеу...
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕЛЕР МЕН КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ,
ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫНА МЕМЛЕКЕТ ҚАТЫСАТЫН ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТІЗІЛІМІ
Объектті қарау
Деректерді жүктеу...
Сәйкестендіргіш
БСН
СТН
ҚҰЖЖ
Атауы (орыс тіл.)
Негізгі көрсеткіштер
Деректерді жүктеу...
Показатели200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Среднегодовая численность работников3,006,007,008,008,00
Уставный капитал, тыс.тг0,00303 535,00353 535,00588 235,00588 235,00588 235,00
Собственный капитал, тыс.тг0,00299 133,00366 000,00612 092,00630 358,00635 284,00
Краткосрочные активы, тыс.тг0,00258 462,00137 939,00302 896,0085 392,00153 253,00
Долгосрочные активы, тыс.тг0,0042 859,00470 659,00590 048,001 046 430,001 071 709,00
Основные средства, тыс.тг0,001 412,002 836,000,0018 863,0032 078,00
Итого активы, тыс.тг0,00301 321,00608 598,00892 944,001 131 822,001 224 962,00
Краткосрочные обязательства, тыс.тг0,002 188,007 598,007 531,0024 407,0018 596,00
Долгосрочные обязательства, тыс.тг0,000,00235 000,00273 321,00477 057,00571 082,00
Итого обязательства, тыс.тг0,002 188,00242 598,00280 852,00501 464,00589 678,00
Доходы, тыс.тг0,006 106,0047 149,0049 969,0095 063,0085 009,00
Расходы, тыс.тг0,0010 508,0027 169,0035 899,0073 244,0078 894,00
Расходы по подоходному налогу, тыс.тг0,000,003 113,002 678,00-3 553,00-1 190,00
Прибыль, убыток, тыс.тг0,00-4 402,0016 867,0011 392,0018 266,004 925,00
Дивиденды, тыс.тг0,000,000,000,000,00
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости, тыс.тг0,000,00
Приобретение основных средств и НМА4 359,005 348,002 064,0010 790,001 448,00
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности, тыс.тг-8 703,00-403 124,00-106 537,00-363 233,0015 370,00
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности, тыс.тг299 131,00-1 648,00231 052,00-58 160,00-75 634,00
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности, тыс.тг299 133,00366 000,00612 092,00203 735,0093 445,00
Получение займов, тыс.тг0,00235 000,0075 000,00260 000,00215 000,00
Погашение займов, тыс. тг0,0036 679,0056 265,00121 555,00
Размещение денежных вкладов, тыс.тг0,000,00
Выплаты по оплате труда, тыс.тг13 696,0015 343,0026 676,0028 928,00
Мем.активтердің жиынтық тізілімі
OFFLINE ЕСЕПТЕР (2019.09.05 ДЕЙІН)
Online есептіліктері (05.09.2019ж. бастап)
Деректерді жүктеу...
14-Мемлекет қатысатын АҚ және ЖШС мемлекеттік кәсіпорындары үшін даму жоспары және оны орындау бойынша есеп (05.09.2019ж. бастап) (0)665 - қаржы емес ұйымдарға арналған, қаржылық есептілік (2020.01.01 бастап) (2)ХҚЕС - қаржы ұйымдар үшін (2020.01.01 бастап) (1)189 - тоқсан сайынғы, қаржы және қаржы емес ұйымдарға арналған, қаржылық есептілік (2020.01.01 бастап) (0)189 - атқарушы орган мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері (2020.01.01 бастап) (0)Корпоративтік оқиғалар және өзге ақпарат (2020.14.07 бастап) (0)Үлестес тұлғалар (14.07.2020 бастап) (0)468 - для государственных учреждений (с 17.01.2022) (0)20 - План развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)20 - Мониторинг реализации планов развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)20 - Отчет по исполнению плана развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)210 - Заимствования и график погашения (с 01.12.2021) / ранее: шаблон "149 - Заимствования..." (0)193 - Отчет по управлению государственным имуществом (с 01.12.2021) (0)28 - План мероприятий основной организации (с 16.04.2022) (0)28 - План мероприятий дочерней организации (с 16.04.2022) (0)28 - Отчет по исполнению плана мероприятий основной организации (с 16.04.2022) (0)28 - Отчет по исполнению плана мероприятий дочерней организации (с 16.04.2022) (0)28 - План развития для национальных холдингов и национальных компаний (с 16.04.2022) (0)28 - Мониторинг реализации планов развития нац. холдингов и нац. компаний (с 16.04.2022) (0)28 - Мониторинг реализации плана мероприятий основной организации (с 16.04.2022) (0)28 - Отчет по исполнению планов развития нац. холдингов и нац. компаний (с 16.04.2022) (0)
Generated in 365ms