Деректерді жүктеу...
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕЛЕР МЕН КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ,
ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫНА МЕМЛЕКЕТ ҚАТЫСАТЫН ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТІЗІЛІМІ
Объектті қарау
Деректерді жүктеу...
Сәйкестендіргіш
БСН
СТН
ҚҰЖЖ
Атауы (орыс тіл.)
Негізгі көрсеткіштер
Деректерді жүктеу...
Показатели200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Среднегодовая численность работников33,0015,0046,0045,0041,0041,0040,0040,0033,00
Уставный капитал, тыс.тг
Собственный капитал, тыс.тг8 303 047,0013 133 765,0018 726 944,0047 730 486,4060 536 325,20
Краткосрочные активы, тыс.тг13 265,0039 409,40126 785,70212 075,80263 076,10
Долгосрочные активы, тыс.тг8 421 278,0016 220 199,4023 677 914,3052 729 626,7065 812 793,60
Основные средства, тыс.тг1 195 600,001 214 341,506 679 377,9014 269 241,8021 119 451,10
Итого активы, тыс.тг13 265,003 123 651,905 075 308,205 152 861,305 203 861,60
Краткосрочные обязательства, тыс.тг131 496,0041 601,30129 233,50270 430,60598 759,00
Долгосрочные обязательства, тыс.тг0,003 084 242,504 948 522,504 940 785,504 940 785,50
Итого обязательства, тыс.тг131 496,003 125 843,805 077 756,005 211 216,105 539 544,50
Доходы, тыс.тг3 889 533,0010 329 917,0013 413 775,1018 173 249,5020 802 063,90
Расходы, тыс.тг4 023 486,006 399 851,807 112 774,807 456 334,407 059 898,20
Расходы по подоходному налогу, тыс.тг
Прибыль, убыток, тыс.тг-3 229 722,003 930 036,205 534 023,6010 652 169,4012 800 828,00
Дивиденды, тыс.тг
Поступление и выбытие денежных средств, тыс.тг
Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета, тыс.тг
Внешние заимствования за пределами РК, остаток долга, тыс.тг
Внутренние заимствования, остаток долга, тыс.тг
Штатная численность работников, в том числе:
Административный персонал
Производственный персонал
Вспомогательный персонал
Инвестиции (приобретение НМА и основных средств), тыс.тг
Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг, тыс.тг
Общая площадь занимаемая административным персоналом, кв.м
Общее количество служебных автомобилей для административного персонала, к-во
Фонд оплаты труда по Организации, тыс.тг
Фонд оплаты труда административного персонала
Премирование по результатам работы адинистративного персонала, тыс.тг
Фонд оплаты труда основного производства
Премирование по результатам работы основного производства, тыс.тг
Фонд оплаты труда вспомогательного производства
Премирование по результатам работы вспомогательного производства, тыс.тг
Расходы на содержание Совета директоров, тыс.тг
Аудиторские расходы, тыс.тг
Командировочные расходы, тыс.тг
Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала
Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год, тыс.тг
Сведения о размещении временно свободных денег, тыс.тг
Мем.активтердің жиынтық тізілімі
OFFLINE ОТЧЕТЫ
Online есептер
Деректерді жүктеу...
14-Мемлекет қатысатын АҚ және ЖШС мемлекеттік кәсіпорындары үшін даму жоспары және оны орындау бойынша есеп (05.09.2019ж. бастап) (0)14-Мемлекеттік кәсіпорындардың, АҚ және ЖШС Даму жоспарларын іске асыру мониторингі (05.09.2019ж. бастап) (0)665 - қаржы емес ұйымдарға арналған, қаржылық есептілік (2020.01.01 бастап) (0)ХҚЕС - қаржы ұйымдар үшін (2020.01.01 бастап) (0)189 - тоқсан сайынғы, қаржы және қаржы емес ұйымдарға арналған, қаржылық есептілік (2020.01.01 бастап) (0)189 - атқарушы орган мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері (2020.01.01 бастап) (0)Корпоративные события и иная информация (с 01.01.2023) (0)Үлестес тұлғалар (14.07.2020 бастап) (0)468 - для государственных учреждений (с 17.01.2022) (3)Активтерді түгендеу, с.і. үй-жайларды және автокөліктерді (2021.17.04 бастап) (3)20 - План развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)20 - Мониторинг реализации планов развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)20 - Отчет по исполнению плана развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)210 - Заимствования и график погашения (с 01.12.2021) / ранее: шаблон "149 - Заимствования..." (0)193 - Отчет по управлению государственным имуществом (с 01.12.2021) (0)28 - План мероприятий основной организации (с 16.04.2022) (0)28 - План мероприятий дочерней организации (с 16.04.2022) (0)28 - Отчет по исполнению плана мероприятий основной организации (с 16.04.2022) (0)28 - Отчет по исполнению плана мероприятий дочерней организации (с 16.04.2022) (0)28 - План развития для национальных холдингов и национальных компаний (с 16.04.2022) (0)28 - Мониторинг реализации планов развития нац. холдингов и нац. компаний (с 16.04.2022) (0)28 - Мониторинг реализации плана мероприятий основной организации (с 16.04.2022) (0)28 - Отчет по исполнению планов развития нац. холдингов и нац. компаний (с 16.04.2022) (0)960 - Размещение временно свободных денег (с 01.07.2023) (0)130 - Отчет арендатора / доверительного управляющего / частного партнера (с 01.06.2024) (0)
Online есептер (Мұрағат)
Generated in 1141ms