Деректерді жүктеу...
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕЛЕР МЕН КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ,
ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫНА МЕМЛЕКЕТ ҚАТЫСАТЫН ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТІЗІЛІМІ
Объектті қарау
Деректерді жүктеу...
Сәйкестендіргіш
БСН
СТН
ҚҰЖЖ
Атауы (орыс тіл.)
Негізгі көрсеткіштер
Деректерді жүктеу...
Показатели200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Среднегодовая численность работников0,00145,00147,00166,00170,00170,00170,00170,00171,00154,00148,00137,00160,00155,00161,00161,00156,00156,00156,00
Уставный капитал, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,0095 434,20118 352,90118 352,00118 352,90118 352,90118 352,90118 352,90118 353,001 130 464,001 130 464,001 130 464,001 130 464,00
Собственный капитал, тыс.тг21 658,0032 900,0042 550,0048 335,0053 036,1050 551,004 929,00111 739,00119 313,60118 352,00118 352,90118 352,90118 352,901 014 259,371 012 917,001 162 117,001 209 609,001 248 422,001 249 127,00
Краткосрочные активы, тыс.тг785,00249,00267,00953,004 900,30184 074,40156 612,0013 563,9017 307,3012 648,0023 145,4020 827,1030 767,6038 630,0540 441,0087 202,00197 261,00246 794,00317 091,00
Долгосрочные активы, тыс.тг45 458,0057 491,0075 226,0087 786,0092 137,1096 096,10160 335,2098 175,10102 013,20163 784,00156 675,50148 269,50131 154,401 016 115,611 022 639,001 124 973,001 114 449,001 168 079,001 118 070,00
Основные средства, тыс.тг-21 765,0032 939,0043 825,0048 473,0047 947,8044 109,3098 515,9097 639,60100 936,10149 101,00142 451,50134 045,50116 930,401 001 891,611 008 415,001 124 973,001 114 449,001 168 079,001 118 070,00
Итого активы, тыс.тг46 243,0057 740,0075 493,0088 739,0097 037,40184 074,40156 612,00111 739,00119 320,50176 432,00179 820,90169 096,60161 922,001 054 745,661 063 080,001 212 175,001 311 710,001 414 873,001 435 161,00
Краткосрочные обязательства, тыс.тг892,00834,002 091,001 640,00359,20133 523,00240 418,00269 911,006,900,0011 576,7014 522,6015 094,9020 176,3319 837,0034 706,0063 638,0092 741,00122 952,00
Долгосрочные обязательства, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,0058 080,0049 891,3036 221,1028 474,2020 309,9630 326,0015 352,0038 463,0073 710,0063 082,00
Итого обязательства, тыс.тг892,00834,002 091,001 640,00359,20133 523,00240 418,00269 911,006,9058 080,0061 468,0050 743,7043 569,1040 486,2950 163,0050 058,00102 101,00166 451,00186 034,00
Доходы, тыс.тг0,000,00125 256,00156 562,00132 723,00156 612,00156 612,00290 246,00325 371,00350 801,00350 299,60444 917,00453 098,00460 524,58584 417,00457 879,00758 792,00734 886,00917 098,00
Расходы, тыс.тг0,000,00125 256,00156 562,00132 723,00156 612,00245 347,00249 158,00249 064,00415 496,00354 482,00121 741,30453 098,00477 817,00578 488,00461 385,00713 748,00690 883,00891 773,00
Расходы по подоходному налогу, тыс.тг0,0066,86-64,00-52,00-454,00-731,00-924,00
Прибыль, убыток, тыс.тг64 611,0094 193,009 316,000,003 638,701 289,8012 629,9011 521,60960,70-961,000,000,000,00-1 992,955 865,00-3 558,0044 590,0043 272,0024 401,00
Дивиденды, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00293,000,004 459,004 459,004 327,00
Поступление и выбытие денежных средств, тыс.тг810 764,00
Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета, тыс.тг810 764,00
Внешние заимствования за пределами РК, остаток долга, тыс.тг0,000,000,000,0014 224,0014 224,0014 224,000,000,00
Внутренние заимствования, остаток долга, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Штатная численность работников, в том числе:0,00157,00170,00170,00170,00170,00171,00171,00171,00167,00167,00161,00161,00203,75328,00
Административный персонал0,0015,0015,0015,0015,0015,0016,0018,0022,0040,0046,0026,0026,0026,0025,50
Производственный персонал0,00142,00155,00155,00155,00120,00120,00147,00116,00122,00115,00135,00135,00177,75302,50
Вспомогательный персонал35,0035,006,0033,005,006,000,000,000,000,00
Инвестиции (приобретение НМА и основных средств), тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,0051 000,005 692,171 902,300,008 739,46120 640,83238,44
Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг, тыс.тг120 640,8356 521,29102 201,99
Общая площадь занимаемая административным персоналом, кв.м450,00450,00450,000,00
Общее количество служебных автомобилей для административного персонала, к-во3,001,001,000,00
Фонд оплаты труда по Организации, тыс.тг59 310,0060 628,0071 479,5088 371,00120 672,0012 395 467,3312 711 741,3313 973 168,3314 259 301,3318 774 211,3318 314 020,7018 558 413,90274 155,54311 297,85388 397,00
Фонд оплаты труда административного персонала840,00860,001 778,001 843,002 669,002 421,701 530,5069 528,9066 723,9152 834,00
Премирование по результатам работы адинистративного персонала, тыс.тг0,000,000,000,000,000,001 368,0022 321,2022 236,0315 089,00
Фонд оплаты труда основного производства114 544,00112 298,00136 557,00121 625,00153 709,00153 124,00177 683,40200 349,00244 573,94335 563,00
Премирование по результатам работы основного производства, тыс.тг0,000,000,000,000,000,008 485,0021 676,4041 013,7575 999,00
Фонд оплаты труда вспомогательного производства16 889,0013 903,002 102,0016 586,003 449,001 856,000,000,000,000,00
Премирование по результатам работы вспомогательного производства, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Расходы на содержание Совета директоров, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00229,00
Аудиторские расходы, тыс.тг0,000,00184,70241,000,000,000,000,000,006 012,000,000,005 658,204 819,304 261,00
Командировочные расходы, тыс.тг170,0076,00213,00634,001 530,002 616,001 986,002 059,003 797,003 409,002 877,005 549,401 530,001 205,501 897,00
Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала0,000,000,000,00
Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год, тыс.тг0,000,000,000,00
Сведения о размещении временно свободных денег, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Мем.активтердің жиынтық тізілімі
OFFLINE ОТЧЕТЫ
Online есептер
Деректерді жүктеу...
14-Мемлекет қатысатын АҚ және ЖШС мемлекеттік кәсіпорындары үшін даму жоспары және оны орындау бойынша есеп (05.09.2019ж. бастап) (3)14-Мемлекеттік кәсіпорындардың, АҚ және ЖШС Даму жоспарларын іске асыру мониторингі (05.09.2019ж. бастап) (0)665 - қаржы емес ұйымдарға арналған, қаржылық есептілік (2020.01.01 бастап) (5)ХҚЕС - қаржы ұйымдар үшін (2020.01.01 бастап) (0)189 - тоқсан сайынғы, қаржы және қаржы емес ұйымдарға арналған, қаржылық есептілік (2020.01.01 бастап) (0)189 - атқарушы орган мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері (2020.01.01 бастап) (0)Корпоративные события и иная информация (с 01.01.2023) (0)Үлестес тұлғалар (14.07.2020 бастап) (0)468 - для государственных учреждений (с 17.01.2022) (0)Активтерді түгендеу, с.і. үй-жайларды және автокөліктерді (2021.17.04 бастап) (0)20 - План развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)20 - Мониторинг реализации планов развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)20 - Отчет по исполнению плана развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)210 - Заимствования и график погашения (с 01.12.2021) / ранее: шаблон "149 - Заимствования..." (0)193 - Отчет по управлению государственным имуществом (с 01.12.2021) (0)28 - План мероприятий основной организации (с 16.04.2022) (0)28 - План мероприятий дочерней организации (с 16.04.2022) (0)28 - Отчет по исполнению плана мероприятий основной организации (с 16.04.2022) (0)28 - Отчет по исполнению плана мероприятий дочерней организации (с 16.04.2022) (0)28 - План развития для национальных холдингов и национальных компаний (с 16.04.2022) (0)28 - Мониторинг реализации планов развития нац. холдингов и нац. компаний (с 16.04.2022) (0)28 - Мониторинг реализации плана мероприятий основной организации (с 16.04.2022) (0)28 - Отчет по исполнению планов развития нац. холдингов и нац. компаний (с 16.04.2022) (0)960 - Размещение временно свободных денег (с 01.07.2023) (0)130 - Отчет арендатора / доверительного управляющего / частного партнера (с 01.06.2024) (0)
Online есептер (Мұрағат)
Generated in 1615ms