Деректерді жүктеу...
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕЛЕР МЕН КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ,
ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫНА МЕМЛЕКЕТ ҚАТЫСАТЫН ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТІЗІЛІМІ
Объектті қарау
Деректерді жүктеу...
Сәйкестендіргіш
БСН
СТН
ҚҰЖЖ
Атауы (орыс тіл.)
Негізгі көрсеткіштер
Деректерді жүктеу...
Показатели200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Среднегодовая численность работников0,0024,0025,0025,0025,0027,0024,0024,002,002,002,001,001,00
Уставный капитал, тыс.тг15 244,2515 244,2515 244,0015 244,0015 244,00284,00284,00284,00284,00284,00284,000,000,00
Собственный капитал, тыс.тг15 244,2515 244,25124 446,00199 731,00192 269,00177 775,00183 271,00182 769,00182 769,00-4 474,00-4 474,003 136,500,00
Краткосрочные активы, тыс.тг0,000,003 498,008 458,008 036,008 041,005 954,006 195,00545,000,000,003 136,500,00
Долгосрочные активы, тыс.тг15 244,2515 244,25123 195,00192 789,00173,0093,007 117,0012 138,00284,00284,00284,000,000,00
Основные средства, тыс.тг15 244,2515 244,25123 195,00192 789,00173,0093,007 117,0012 138,000,000,000,000,000,00
Итого активы, тыс.тг15 244,2515 244,25126 693,00201 247,008 209,008 134,0013 071,0018 333,00545,00284,00284,003 136,500,00
Краткосрочные обязательства, тыс.тг0,000,002 306,001 516,003 183,001 858,003 900,003 534,000,000,000,000,000,00
Долгосрочные обязательства, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Итого обязательства, тыс.тг0,000,002 306,001 516,003 183,001 858,003 900,003 534,000,000,000,000,000,00
Доходы, тыс.тг0,000,009 882,0022 667,0053 245,0025 107,0023 469,0024 952,000,000,000,000,000,00
Расходы, тыс.тг0,000,0110 020,0025 285,0060 707,0034 859,0027 725,0029 710,000,000,000,000,000,00
Расходы по подоходному налогу, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Прибыль, убыток, тыс.тг0,00-0,01-138,00-2 618,00-7 462,00-9 752,00-4 256,00-4 758,000,000,000,000,000,00
Дивиденды, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Поступление и выбытие денежных средств, тыс.тг
Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета, тыс.тг
Внешние заимствования за пределами РК, остаток долга, тыс.тг0,000,000,00
Внутренние заимствования, остаток долга, тыс.тг0,000,000,00
Штатная численность работников, в том числе:26,000,000,000,0039,0039,00
Административный персонал7,000,000,000,006,006,00
Производственный персонал19,000,000,000,0023,0023,00
Вспомогательный персонал0,0010,0010,00
Инвестиции (приобретение НМА и основных средств), тыс.тг0,000,000,000,000,000,00
Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг, тыс.тг
Общая площадь занимаемая административным персоналом, кв.м
Общее количество служебных автомобилей для административного персонала, к-во
Фонд оплаты труда по Организации, тыс.тг4 794,007 911,0025 000,000,0069 566,66106 716,00
Фонд оплаты труда административного персонала0,000,000,00
Премирование по результатам работы адинистративного персонала, тыс.тг0,000,000,00
Фонд оплаты труда основного производства0,00525,00966,00
Премирование по результатам работы основного производства, тыс.тг0,000,000,00
Фонд оплаты труда вспомогательного производства0,000,000,00
Премирование по результатам работы вспомогательного производства, тыс.тг0,000,000,00
Расходы на содержание Совета директоров, тыс.тг0,000,000,000,000,000,00
Аудиторские расходы, тыс.тг0,000,000,000,000,000,00
Командировочные расходы, тыс.тг30,0041,000,000,000,000,00
Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала
Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год, тыс.тг
Сведения о размещении временно свободных денег, тыс.тг0,000,000,00
Мем.активтердің жиынтық тізілімі
OFFLINE ОТЧЕТЫ
Online есептер
Деректерді жүктеу...
14-Мемлекет қатысатын АҚ және ЖШС мемлекеттік кәсіпорындары үшін даму жоспары және оны орындау бойынша есеп (05.09.2019ж. бастап) (0)14-Мемлекеттік кәсіпорындардың, АҚ және ЖШС Даму жоспарларын іске асыру мониторингі (05.09.2019ж. бастап) (0)665 - қаржы емес ұйымдарға арналған, қаржылық есептілік (2020.01.01 бастап) (2)ХҚЕС - қаржы ұйымдар үшін (2020.01.01 бастап) (0)189 - тоқсан сайынғы, қаржы және қаржы емес ұйымдарға арналған, қаржылық есептілік (2020.01.01 бастап) (0)189 - атқарушы орган мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері (2020.01.01 бастап) (0)Корпоративные события и иная информация (с 01.01.2023) (0)Үлестес тұлғалар (14.07.2020 бастап) (0)468 - для государственных учреждений (с 17.01.2022) (0)Активтерді түгендеу, с.і. үй-жайларды және автокөліктерді (2021.17.04 бастап) (0)20 - План развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)20 - Мониторинг реализации планов развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)20 - Отчет по исполнению плана развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)210 - Заимствования и график погашения (с 01.12.2021) / ранее: шаблон "149 - Заимствования..." (0)193 - Отчет по управлению государственным имуществом (с 01.12.2021) (0)28 - План мероприятий основной организации (с 16.04.2022) (0)28 - План мероприятий дочерней организации (с 16.04.2022) (0)28 - Отчет по исполнению плана мероприятий основной организации (с 16.04.2022) (0)28 - Отчет по исполнению плана мероприятий дочерней организации (с 16.04.2022) (0)28 - План развития для национальных холдингов и национальных компаний (с 16.04.2022) (0)28 - Мониторинг реализации планов развития нац. холдингов и нац. компаний (с 16.04.2022) (0)28 - Мониторинг реализации плана мероприятий основной организации (с 16.04.2022) (0)28 - Отчет по исполнению планов развития нац. холдингов и нац. компаний (с 16.04.2022) (0)960 - Размещение временно свободных денег (с 01.07.2023) (0)130 - Отчет арендатора / доверительного управляющего / частного партнера (с 01.06.2024) (0)
Online есептер (Мұрағат)
Generated in 1440ms