Деректерді жүктеу...
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕЛЕР МЕН КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ,
ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫНА МЕМЛЕКЕТ ҚАТЫСАТЫН ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТІЗІЛІМІ
Объектті қарау
Деректерді жүктеу...
Сәйкестендіргіш
БСН
СТН
ҚҰЖЖ
Атауы (орыс тіл.)
Негізгі көрсеткіштер
Деректерді жүктеу...
Показатели200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Среднегодовая численность работников15,0015,0021,0021,0020,0030,0016,0028,0028,0029,0027,0027,0027,0022,0020,0020,0020,00
Уставный капитал, тыс.тг0,000,000,000,000,000,006 972,006 972,006 972,006 972,006 972,006 972,006 972,006 972,006 972,006 972,006 972,00
Собственный капитал, тыс.тг1 194,001 416,000,000,000,002 477,806 972,006 972,006 972,006 972,006 972,006 972,006 972,006 972,006 972,006 972,006 972,00
Краткосрочные активы, тыс.тг0,004 031,005 457,00932,003 250,00784,001 049,00804,002 073,003 251,003 308,003 083,003 409,002 972,006 124,005 474,00
Долгосрочные активы, тыс.тг0,000,00-2,00710,00367,20412,005 945,006 295,006 372,003 721,003 664,003 889,003 563,004 000,002 725,002 581,00
Основные средства, тыс.тг466,00436,000,00-842,00401,40-744,20412,005 945,006 295,006 372,003 721,003 664,003 829,003 563,003 563,002 676,002 539,00
Итого активы, тыс.тг2 182,002 205,004 031,005 455,001 642,003 617,201 196,006 994,007 099,008 445,006 972,006 972,006 972,006 972,006 972,008 849,008 055,00
Краткосрочные обязательства, тыс.тг0,00360,00100,000,000,00216,0022,0060,000,000,0028 213,000,000,000,000,000,00
Долгосрочные обязательства, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,0087,000,000,000,000,000,001 877,001 083,00
Итого обязательства, тыс.тг338,00177,00360,00100,000,000,00216,0022,0060,0087,000,0028 213,000,000,000,001 877,001 083,00
Доходы, тыс.тг11 017,0011 924,0014 400,0015 000,0017 967,0016 130,0024 375,0024 928,0025 939,0028 079,0030 659,0034 498,0033 274,0032 478,0031 158,0023 105,0029 464,00
Расходы, тыс.тг10 048,0012 146,0013 901,0054 991,0016 350,0023 617,0024 174,0024 651,0025 641,0027 774,0030 459,0034 193,0032 996,0032 142,0031 010,0023 037,0029 317,00
Расходы по подоходному налогу, тыс.тг201,00277,00298,00305,000,000,000,00336,00148,000,000,00
Прибыль, убыток, тыс.тг969,00-222,00499,00-39 991,001 617,00-7 487,00202,00202,00202,00305,00200,00305,00278,00336,000,0068,00147,00
Дивиденды, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Поступление и выбытие денежных средств, тыс.тг
Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета, тыс.тг
Внешние заимствования за пределами РК, остаток долга, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Внутренние заимствования, остаток долга, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Штатная численность работников, в том числе:0,0030,0030,0028,0012,0029,0016,0016,0027,0024,0022,0020,0020,00
Административный персонал0,0028,0028,0027,000,000,000,000,000,000,003,000,006,00
Производственный персонал0,001,002,001,0012,0029,0016,0016,0016,0024,0012,0016,0014,00
Вспомогательный персонал0,000,000,000,0011,000,007,004,000,00
Инвестиции (приобретение НМА и основных средств), тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг, тыс.тг0,000,00
Общая площадь занимаемая административным персоналом, кв.м0,000,000,00
Общее количество служебных автомобилей для административного персонала, к-во0,000,000,00
Фонд оплаты труда по Организации, тыс.тг0,000,008 583,009 206,001 638 932,001 012 712,331 157 812,331 167 433,331 228 416,001 036 916,661 231 351,0020 526,0019 645,00
Фонд оплаты труда административного персонала575,00550,000,000,000,000,000,005 611,007 052,00
Премирование по результатам работы адинистративного персонала, тыс.тг586,00302,000,000,000,000,000,000,000,00
Фонд оплаты труда основного производства7 857,003 829,0013 729,009 100,009 916,000,0014 601,0014 915,0010 910,00
Премирование по результатам работы основного производства, тыс.тг0,00720,000,000,000,000,001 500,000,000,00
Фонд оплаты труда вспомогательного производства0,0089,000,000,000,003 119,000,000,001 683,00
Премирование по результатам работы вспомогательного производства, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,00933,00
Расходы на содержание Совета директоров, тыс.тг0,000,000,000,000,0095,000,000,000,000,000,000,000,00
Аудиторские расходы, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001 082,00
Командировочные расходы, тыс.тг0,000,000,000,0085,000,00120,000,000,000,000,000,00118,00
Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала0,000,000,00
Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год, тыс.тг0,000,000,00
Сведения о размещении временно свободных денег, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Мем.активтердің жиынтық тізілімі
OFFLINE ОТЧЕТЫ
Online есептер
Деректерді жүктеу...
14-Мемлекет қатысатын АҚ және ЖШС мемлекеттік кәсіпорындары үшін даму жоспары және оны орындау бойынша есеп (05.09.2019ж. бастап) (2)14-Мемлекеттік кәсіпорындардың, АҚ және ЖШС Даму жоспарларын іске асыру мониторингі (05.09.2019ж. бастап) (0)665 - қаржы емес ұйымдарға арналған, қаржылық есептілік (2020.01.01 бастап) (2)ХҚЕС - қаржы ұйымдар үшін (2020.01.01 бастап) (0)189 - тоқсан сайынғы, қаржы және қаржы емес ұйымдарға арналған, қаржылық есептілік (2020.01.01 бастап) (0)189 - атқарушы орган мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері (2020.01.01 бастап) (0)Корпоративные события и иная информация (с 01.01.2023) (0)Үлестес тұлғалар (14.07.2020 бастап) (0)468 - для государственных учреждений (с 17.01.2022) (0)Активтерді түгендеу, с.і. үй-жайларды және автокөліктерді (2021.17.04 бастап) (0)20 - План развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)20 - Мониторинг реализации планов развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)20 - Отчет по исполнению плана развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)210 - Заимствования и график погашения (с 01.12.2021) / ранее: шаблон "149 - Заимствования..." (0)193 - Отчет по управлению государственным имуществом (с 01.12.2021) (0)28 - План мероприятий основной организации (с 16.04.2022) (0)28 - План мероприятий дочерней организации (с 16.04.2022) (0)28 - Отчет по исполнению плана мероприятий основной организации (с 16.04.2022) (0)28 - Отчет по исполнению плана мероприятий дочерней организации (с 16.04.2022) (0)28 - План развития для национальных холдингов и национальных компаний (с 16.04.2022) (0)28 - Мониторинг реализации планов развития нац. холдингов и нац. компаний (с 16.04.2022) (0)28 - Мониторинг реализации плана мероприятий основной организации (с 16.04.2022) (0)28 - Отчет по исполнению планов развития нац. холдингов и нац. компаний (с 16.04.2022) (0)960 - Размещение временно свободных денег (с 01.07.2023) (0)130 - Отчет арендатора / доверительного управляющего / частного партнера (с 01.06.2024) (0)
Online есептер (Мұрағат)
Generated in 677ms