Деректерді жүктеу...
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕЛЕР МЕН КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ,
ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫНА МЕМЛЕКЕТ ҚАТЫСАТЫН ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТІЗІЛІМІ
Объектті қарау
Деректерді жүктеу...
Сәйкестендіргіш
БСН
СТН
ҚҰЖЖ
Атауы (орыс тіл.)
Негізгі көрсеткіштер
Деректерді жүктеу...
Показатели200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Среднегодовая численность работников0,001,002,0015,0020,0017,0017,004,004,004,004,00
Уставный капитал, тыс.тг0,00480,001 200,00382 207,00381 007,00374 850,00374 850,00378 355,00151 776,0047 700,0047 700,00
Собственный капитал, тыс.тг0,00480,001 200,00383 452,00366 179,00351 807,00335 555,00325 129,00151 841,00156 261,00105 808,00
Краткосрочные активы, тыс.тг0,003 395,003 395,0060 776,0099 513,00120 734,00152 191,00161 258,00173 811,00173 029,00176 318,00
Долгосрочные активы, тыс.тг0,00480,006 880,00326 538,00267 294,00232 033,00184 164,00163 871,00105 740,00185 550,00160 200,00
Основные средства, тыс.тг0,00480,006 880,0046 988,0034 688,0021 725,009 185,00147,000,000,000,00
Итого активы, тыс.тг0,00480,003 395,00387 314,00366 807,00352 767,00336 355,00325 129,00279 551,00358 579,00336 518,00
Краткосрочные обязательства, тыс.тг0,000,001 228,003 862,00628,60960,00800,000,00127 710,00202 318,00230 710,00
Долгосрочные обязательства, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Итого обязательства, тыс.тг0,000,001 228,003 862,00628,60960,00800,000,00127 710,00202 318,00230 710,00
Доходы, тыс.тг0,003 395,003 395,0048 286,0036 513,0032 220,0015 099,007 482,007 340,006 477,007 535,00
Расходы, тыс.тг0,003 395,003 395,0047 875,0054 691,0047 388,0030 167,0013 599,008 473,007 672,008 186,00
Расходы по подоходному налогу, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Прибыль, убыток, тыс.тг0,000,00-922,00411,00-18 178,00-15 168,00-15 068,00-6 117,00-1 133,00-1 195,00-651,00
Дивиденды, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Поступление и выбытие денежных средств, тыс.тг72 538,00
Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета, тыс.тг72 538,00
Внешние заимствования за пределами РК, остаток долга, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Внутренние заимствования, остаток долга, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Штатная численность работников, в том числе:0,000,0020,0015,0017,0017,004,004,004,004,00
Административный персонал0,000,005,005,005,005,004,002,002,002,00
Производственный персонал0,000,0015,0010,0012,0012,000,002,002,002,00
Вспомогательный персонал0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Инвестиции (приобретение НМА и основных средств), тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,00410,00100,00
Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг, тыс.тг410,00335,00335,00
Общая площадь занимаемая административным персоналом, кв.м0,000,0064,800,0064,80
Общее количество служебных автомобилей для административного персонала, к-во0,000,001,000,001,00
Фонд оплаты труда по Организации, тыс.тг0,000,00872 014,33905 126,001 545 299,661 545 299,66395 250,005 077,005 000,005 490,00
Фонд оплаты труда административного персонала0,000,000,000,000,000,000,002 609,002 800,002 956,00
Премирование по результатам работы адинистративного персонала, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Фонд оплаты труда основного производства0,000,006 931,007 126,0013 133,0013 133,000,002 468,002 200,002 534,00
Премирование по результатам работы основного производства, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Фонд оплаты труда вспомогательного производства0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Премирование по результатам работы вспомогательного производства, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Расходы на содержание Совета директоров, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Аудиторские расходы, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,00151,000,000,00
Командировочные расходы, тыс.тг0,00116,300,000,000,000,000,0080,000,0015,00
Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала0,000,000,000,000,00
Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год, тыс.тг0,000,000,000,000,00
Сведения о размещении временно свободных денег, тыс.тг0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
Мем.активтердің жиынтық тізілімі
OFFLINE ОТЧЕТЫ
Online есептер
Деректерді жүктеу...
14-Мемлекет қатысатын АҚ және ЖШС мемлекеттік кәсіпорындары үшін даму жоспары және оны орындау бойынша есеп (05.09.2019ж. бастап) (3)14-Мемлекеттік кәсіпорындардың, АҚ және ЖШС Даму жоспарларын іске асыру мониторингі (05.09.2019ж. бастап) (0)665 - қаржы емес ұйымдарға арналған, қаржылық есептілік (2020.01.01 бастап) (3)ХҚЕС - қаржы ұйымдар үшін (2020.01.01 бастап) (0)189 - тоқсан сайынғы, қаржы және қаржы емес ұйымдарға арналған, қаржылық есептілік (2020.01.01 бастап) (0)189 - атқарушы орган мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері (2020.01.01 бастап) (0)Корпоративные события и иная информация (с 01.01.2023) (0)Үлестес тұлғалар (14.07.2020 бастап) (0)468 - для государственных учреждений (с 17.01.2022) (0)Активтерді түгендеу, с.і. үй-жайларды және автокөліктерді (2021.17.04 бастап) (1)20 - План развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)20 - Мониторинг реализации планов развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)20 - Отчет по исполнению плана развития для организаций Национального Банка РК (с 01.10.2021) (0)210 - Заимствования и график погашения (с 01.12.2021) / ранее: шаблон "149 - Заимствования..." (0)193 - Отчет по управлению государственным имуществом (с 01.12.2021) (0)28 - План мероприятий основной организации (с 16.04.2022) (0)28 - План мероприятий дочерней организации (с 16.04.2022) (0)28 - Отчет по исполнению плана мероприятий основной организации (с 16.04.2022) (0)28 - Отчет по исполнению плана мероприятий дочерней организации (с 16.04.2022) (0)28 - План развития для национальных холдингов и национальных компаний (с 16.04.2022) (0)28 - Мониторинг реализации планов развития нац. холдингов и нац. компаний (с 16.04.2022) (0)28 - Мониторинг реализации плана мероприятий основной организации (с 16.04.2022) (0)28 - Отчет по исполнению планов развития нац. холдингов и нац. компаний (с 16.04.2022) (0)960 - Размещение временно свободных денег (с 01.07.2023) (0)130 - Отчет арендатора / доверительного управляющего / частного партнера (с 01.06.2024) (0)Акт проверки (с 01.07.2024) (0)
Online есептер (Мұрағат)
Generated in 331ms